Chuyên đề Đường lối, chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

•1- Mục đích:

 

•- Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoạch định chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta từ sau chiến tranh lạnh đến nay. Hiểu được nội dung cơ bản trong chính sách đối ngoại. Đánh giá những thành tựu và hạn chế trong thực hiện chính sách đối ngoại thời gian vừa qua.

 

•- Liên hệ thực tiễn ở Việt Nam, ban ngành nơi công tác và trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

 

•2- Yêu cầu:

 

•* Về nhận thức: Nắm vững những quan điểm, nhiệm vụ, phương châm và chính sách trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

 

•* Về tư tưởng: Góp phần củng cố lập trường tư tưởng giai cấp công nhân, kiên định trong mọi tình huống, tin tưởng vào đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

 

•* Về kỹ năng: Nâng cao năng lực phân tích, đánh giá tình hình quan hệ chính trị quốc tế. Tích cực góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có chính sách đối ngoại hiện nay.

 

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

 

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH THẾ GIỚI HIỆN NAY

 

THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

 

ĐƯỜNG LỐI VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG

ppt 57 trang Bích Ngọc 03/01/2024 340
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Chuyên đề Đường lối, chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Chuyên đề Đường lối, chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Chuyên đề Đường lối, chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ–HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH  VIỆN QUAN HỆ QUỐC TẾ  CHUYÊN Đ Ề  Đ Ư ỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH Đ ỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ N Ư ỚC VIỆT NAM TRONG GIAI Đ OẠN HIỆN NAY   PGS.TS. HOÀNG PHÚC LÂM HÀ NỘI - 2012 
1- Mục đích: 
- Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoạch định chính sách đối ngoại của Đả ng và Nhà nước ta từ sau chiến tranh lạnh đ ế n nay. Hiểu được nội dung cơ bản trong chính sách đối ngoại. Đánh giá những thành tựu và hạn chế trong th ự c hiện chính sách đối ngoại thời gian vừa qua. 
- Liên hệ thực tiễn ở Việt Nam, ban ngành nơi công tác và trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và N hà nước. 
2- Yêu cầu: 
* Về nhận thức : N ắm v ữ ng những quan điểm, nhiệm vụ, phương châm và chính sách trong đường lối đối ngoại của Đản g và Nhà nước ta hiện nay. 
* Về t ư t ư ởng : Góp phần củng cố lập trường tư tưởng g iai cấp công nhân, kiên định trong mọi tình huống, tin tưởng vào đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. 
* Về kỹ n ă ng : Nâng cao năng lực phân tích, đánh giá tình hình quan hệ chính tr ị quốc tế. Tích cực góp ph ầ n thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có chính sách đối ngoại hiện nay. 
NỘI DUNG CHUYÊN Đ Ề 
ĐẶC Đ IỂM TÌNH HÌNH THẾ GIỚI HIỆN NAY 
THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA CÔNG TÁC Đ ỐI NGOẠI 
Đ Ư ỜNG LỐI VÀ CHÍNH SÁCH Đ ỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG 
HOẠT Đ ỘNG Đ ỐI NGOẠI VIỆT NAM 2006 
Hình ảnh đ ối ngoại nổi bật 2007 
Hình ảnh đ ối ngoại nổi bật 2007 
Hình ảnh đ ối ngoại nổi bật 2008 
Hình ảnh đ ối ngoại nổi bật 2009 
Hình ảnh đ ối ngoại nổi bật 2010 
I. ĐẶC Đ IỂM TÌNH HÌNH THẾ GIỚI HIỆN NAY 
 Là hệ thống những quan đ iểm, hình thức biện pháp xử sự trong quan hệ quốc tế nhằm phục vụ lợi ích dân tộc. 
 gồm các mục tiêu, chủ tr ươ ng, biện pháp của quốc gia thực hiện trong quan hệ với quốc gia # trong cộng đ ồng quốc tế nhằm mục đ ích thực hiện các lợi ích quốc gia trong từng giai đ oạn lịch sử 
Các thuật ngữ 
Cuộc CMKH&CN hiện đ ại phát triển mạnh mẽ 
Toàn cầu hoá lôI cuốn ngày càng nhiều n ư ớc tham gia 
 Các n ư ớc lớn đ iều chỉnh chiến l ư ợc, thế giới đ a cực hình thành (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, EU, ấn Độ, Braxin) 
Các n ư ớc đ ang phát triển ngày càng có vai trò quan trọng 
TG đ ứng tr ư ớc nhiều vấn đ ề toàn cầu bức xúc (biến đ ổi khí hậu, dân số bùng nổ, an ninh phi truyền thống, dịch bệnh lớn, di dân tự do, tội phạm xuyên quốc gia	) 
Cuộc đ ấu tranh của nhân dân thế giới có b ư ớc phát triển mới 
Châu á - TBD là khu vực phát triển n ă ng đ ộng nhất (vêd kinh tế nh ư ng còn tiềm ẩn nhiều đ iểm nóng) 
Thế giới hòa bình nh ư ng bất ổn 
An ninh truyền thống đ an xen an ninh phi truyền thống (an ninh ctrị, quân sự, tài chính, tiền tệ, kinh tế, thông tin, sinh tháI, KH-CN, n ă ng l ư ợng, l ươ ng thực, n ư ớc, v ă n hóa, d ư luận, xã hội,  
Đ ẶC Đ IỂM TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ KHU VỰC 
Những Xu thế chính của thế giới 
Xu thế toàn cầu hóa 
Xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển 
Xu thế các n ư ớc đ ặt ư u tiên cao cho phát triển kinh tế 
Xu thế dân chủ hóa 
BẢN Đ Ồ VIỆT NAM TRONG KHU VỰC ĐÔNG NAM Á 
Tóm lại: C ơ sở hình thành đư ờng lối chính sách đ ối ngoại 
II. THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA CÔNG TÁC Đ ỐI NGOẠI 
1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐƯ ỜNG LỐI Đ ỐI NGOẠI Đ ỘC LẬP TỰ CHỦ, HÒA BÌNH, HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN; CHÍNH SÁCH Đ ỐI NGOẠI RỘNG MỞ Đ A PH ƯƠ NG HOÁ, Đ A DẠNG HOÁ CÁC QUAN HỆ QUỐC TẾ 
Ngay từ khi dành đư ợc đ ộc lập 1945, HCT đ ã long trọng tuyên bố: N ư ớc Việt Nam mới muốn có qh hữu nghị, hợp tác với các n ư ớc trên TG 
Thời kỳ chống Pháp – Mỹ, VN luôn tranh thủ đư ợc sự đ ồng tình ủng hộ của ND và CP tất cả các n ư ớc XHCN 
Sau 1991 LX và Đông Âu sụp đ ổ cục diện TG thay đ ổi, Đảng ta phát huy mạnh mẽ t ư t ư ởng HCM , phát huy đư ờng lối đ ối ngoại đ ộc lập tự chủ, rộng mở trong tk đ ổi mới 
Tháng 6/1996 ĐH Đảng toàn quốc lần thứ VIII khẳng đ ịnh “VN muốn là bạn với tất cả các n ư ớc trong cộng đ ồng TG phấn đ ấu vì hoà bình, đ ộc lập và phát triển” 
ĐH IX “ VN sẵn sàng là bạn là đ ối tác tin cậy của các n ư ớc trong cộng đ ồng QT phấn đ ấu vì HB, ĐL và ptr ” 
ĐH X “ VN là bạn, đ ối tác tin cậy của các n ư ớc trong cộng đ ồng QT tham gia tích cực vào tiến trình HTQT và KV ” 
Điểm mới về đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI 
Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế 
(toàn diện trên mọi lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh) 
Là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế 
(đóng góp sáng kiến xây dựng tại các tổ chức quốc tế, các diễn đàn đa phương: ASEAN, ASEM, APEC, UN, Diễn đàn ARF, Davos, môi trường) 
" Đối với các nước dân chủ, nước Việt Nam sẵn sàng thực thi chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực... Nước Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận lợi cho đầu tư của các nhà tư bản, nhà kỹ thuật nước ngoài trong tất cả các ngành kỹ nghệ của mình... Việt Nam sẵn sàng mở rộng các cảng sân bay và đường sá giao thông cho việc buôn bán và quá cảnh quốc tế... Việt Nam chấp nhận tham gia mọi tổ chức hợp tác kinh tế quốc tế dưới sự lãnh đạo của Liên hợp quốc” Trích thư gửi Liên hợp quốc 11/1946 (Hồ Chí Minh Toàn tập (tập 4, tr. 470); NXB chính trị quốc gia 2000) 
2. NHỮNG THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA CÔNG TÁC Đ ỐI NGOẠI TRONG THỜI KỲ Đ ỔI MỚI 
Phá thế bao vây cấm vận; đ a dạng hóa, đ a ph ươ ng hóa QHQT 
Đổi mới t ư duy và nhận thức về thế giới và QHQT 
Tranh thủ thu hút FDI, ODA, mở rộng thị tr ư ờng gia nhập WTO, tiếp cận công nghệ, qly tiên tiến của TG 
Bình th ư ờng hóa; xác lập khuôn khổ qh ổn đ ịnh, lâu dài với các n ư ớc lớn 
GiảI quyết hòa bình v/ đ biên giới, lãnh thổ; biển đ ảo, giữ vững môI tr ư ờng hòa bình 
Đẩy mạnh hoạt đ ộng ngoại giao đ a ph ươ ng: UN, ASEAN, ARF, ASEM 
NHỮNG THÀNH TỰU Đ ẠT ĐƯ ỢC 
Trong một số lĩnh vực ĐNg, những thời đ iểm cụ thể, sự đ ổi mới t ư duy còn chậm 
Công tác ng/c, dự báo, tham m ư u ĐNg ch ư a đ ầu t ư sâu 
Việc xử lý một số vấn đ ề còn bị đ ộng, lúng túng; thông tin ĐNg ch ư a thực sự nhạy bén, sinh đ ộng, phối hợp ch ư a đ ồng bộ.. 
Mối Qh giữa KT an ninh, ctrị, đ ối ngoại ch ư a gắn kết mật thiết với nhau 
Sức mạnh tổng hợp của quốc gia ch ư a vững chắc, th ư ờng bị sức ép từ nhiều phía 
Công tác đ ào tạo cán bộ ĐNg còn bất cập, ch ư a ngang tầm 
MỘT SỐ KHÓ KH Ă N HẠN CHẾ 
III. Đ Ư ỜNG LỐI VÀ CHÍNH SÁCH Đ ỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG 
Sự nghiệp đổi mới h ơ n 25 năm qua, Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu quan trọng tạo điều kiện rất thuận l ợ i cho mở rộng quan hệ đối ngoại của Việt Nam (t ă ng tr ư ởng GDP, ktxh ổn định,) 
Tạo nguồn ngoại lực ( thu hút FDI, ODA) để góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cách mạng Việt Nam, phát huy được các nguồn nội lực về tài nguyên thiên nhiên, con người và vị trí đ ị a - chiến lược v.v... 
Việt Nam hiện nay đang đứng trước một số khó khăn thách thức lớn, đòi hỏi đối ngoại phải góp phần tích cực vào quá trình giải quyết như: nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế; chệch hướng XHCN; nạn tham nhũng và tệ q uan liêu diễn ra gay gắt; diễn biến hoà bình 
1. THẾ VÀ LỰC MỚI CỦA VIỆT NAM 
Quá trình hội nhập quốc tế buộc chúng ta phải chịu nhiều sức ép và cạnh tranh gay gắt. (các vụ kiện quốc tế) 
Cá basa (Mỹ); Vietnam Airlines (Châu Âu); Letairbầu chọn Vịnh Hạ long 
Nguyên nhân : Tham gia sân ch ơ i toàn cầu mà mang tâm lý nông dân, thiếu tính chuyên nghiệp 
3. Nhiệm vụ 
“G iữ vững môI tr ư ờng hoà bình, tạo các đ iều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đ ổi mới, đ ẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hôị, CN hoá, hiện đ ại hoá đ ất n ư ớc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đ ồng thời tích cực góp phần vào công cuộc đ ấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, đ ộc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội” 
(V ă n kiện Đại hội đ ại biểu toàn quốc lần X, Nxb chính trị quốc gia, H. 2006; tr.112) 
“Giữ vững nguyên tắc vì đ ộc lập, thống nhất và CNXH, đ ồng thời phảI rất sáng tạo, n ă ng đ ộng, linh hoạt, phù hợp với vị trí, đ iều kiện và hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, cũng nh ư diễn biến của tình hình TG và khu vực, phù hợp với từng đ ối t ư ợng mà Việt Nam quan hệ” 
4. T ư t ư ởng chỉ đ ạo và nguyên tắc 
“Trong bất kỳ tình huống nào cũng tránh không đ ể r ơ I vào thế đ ối đ ầu, cô lập hay lệ thuộc, củng cố hòa bình, an ninh, tạo môI tr ư ờng thuận lợi cho phát triển đ ất n ư ớc” 
NHỮNG NGUYÊN TẮC TRONG QUAN HỆ QUỐC TẾ 
Tôn trọng đ ộc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau 
Không dùng vũ lực và đ e doạ dùng vũ lực 
Giải quyết các bất đ ồng và tranh chấp quốc tế bằng th ươ ng l ư ợng hoà bình 
Tôn trọng lẫn nhau, bình đ ẳng và cùng có lợi 
Giữ vững nguyên tắc đ ồng thời phảI linh hoạt, n ă ng đ ộng, sáng tạo, phù hợp với vị trí, đ iều kiện, hoàn cảnh cụ thể của n ư ớc ta, và tình hình thế giới, khu vực, phù hợp với đ ặc đ iểm từng đ ối tác mà ta quan hệ 
Vừa hợp tác vừa đ ấu tranh 
Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đ ại 
Cân bằng trong quan hệ với các n ư ớc lớn 
Không xung kích đ I đ ầu trong những vấn đ ề quốc tế ma không liên quan trực tiếp đ ến lợi ích n ư ớc ta; không tr ư ợc diện đ ối đ ầu; không bị cô lập hoặc bị khiêu khích 
Cảnh giác, chủ đ ộng đ ối phó với những âm m ư u thủ đ oạn xấu 
5.Ph ươ ng châm chỉ đ ạo hoạt đ ộng đ ối ngoại 
V/ đ phát triển bền vững 
V/ đ trật tự thế giới mới 
LẬP TR Ư ỜNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ N Ư ỚC VỀ NHỮNG VẤN Đ Ề QHQT LỚN 
Lập tr ư ờng của Đảng và Nhà n ư ớc 
V/ đ chiến tranh và hoà bình 
V/ đ chống khủng bố 
V/ đ những vấn đ ề toàn cầu cấp bách 
Tích cực tham gia ptr đ ấu tranh của ND TG vì hoà bình, công lý 
LẬP TR Ư ỜNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ N Ư ỚC VỀ NHỮNG VẤN Đ Ề QHQT LỚN 
CHIẾN TRANH VÀ HOÀ BÌNH (3) 
Lên án ctr xâm l ư ợc, ủng hộ các cuộc đ ấu tranh chống xl & can thiệp 
ủng hộ việc g/q các vấn đ ề thông qua th ươ ng l ư ợng, hoà bình, hoà giải 
P/ đ việc lợi dụng chiêu bài chống khủng bố đ ể can thiệp vào công việc nội bộ n ư ớc # 
LẬP TR Ư ỜNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ N Ư ỚC VỀ NHỮNG VẤN Đ Ề QHQT LỚN 
VẤN Đ Ề CHỐNG KHỦNG BỐ (3) 
Lên án chủ nghĩa khủng bố 
Tham gia các nỗ lực của cộng đ ồng qt đ ể g/q trên c ơ sở hiến ch ươ ng LHQ và các ng tắc, đ ạo lý, luật pháp Qt 
ủng hộ cuộc đ tr của các nc đ ang ptr với các nc CN ptr trong việc thiết lập tr/tự ktế tg b/ đ ẳng, cùng có lợi 
LẬP TR Ư ỜNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ N Ư ỚC VỀ NHỮNG VẤN Đ Ề QHQT LỚN 
VẤN Đ Ề PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (4) 
Thúc đ ẩy xu thế hoà bình, ổn đ ịnh, hợp tác đ ể phát triển 
ủng hộ nỗ lực của c đ qt đ ể thu hẹp, xoá bỏ hố ng/c giàu - nghèo, đ ồng bộ, hài hoà KT- MT- VH và t/ bộ XH 
ủng hộ, tham gia cuộc đ tr của nd TG chống mặt trái của toàn cầu hoá 
ỦNG HỘ VIỆC PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA LHQ G/Q CÁC V/ Đ QT TRÊN C Ơ SỞ TÔN TRỌNG CÁC NGTẮC, CHUẨN MỰC, LUẬT PHÁP QUỐC TẾ 
LẬP TR Ư ỜNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ N Ư ỚC VỀ NHỮNG VẤN Đ Ề QHQT LỚN 
VẤN Đ Ề TRẬT TỰ THẾ GIỚI (4) 
Phản đ ối trật tự Thế giới đơ n cực 
Phấn đ ấu cho trật tự thế giới dân chủ, bình đ ẳng 
ỦNG HỘ CẢI TỔ LHQ, DÂN CHỦ HOÁ CÁC HOẠT Đ ỘNG CỦA LHQ 
LẬP TR Ư ỜNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ N Ư ỚC VỀ NHỮNG VẤN Đ Ề QHQT LỚN 
NHỮNG VẤN Đ Ề TOÀN CẦU CẤP BÁCH (1) 
Lập tr ư ờng 1 đ iểm 
Tích cực tham gia cùng cộng đ ồng quốc tế giải quyết các vấn đ ề toàn cầu cấp bách nh ư : dân số, môi tr ư ờng, bệnh tật hiểm nghèo, tội phạm xuyên quốc gia 
6 . C hÝnh s¸ch đối ngoại 
Chủ động xây dựng những định hướng chiến lược về đối ngoại nhằm thực hiện thắng lợi NQĐH Đảng toàn quốc lần thứ XI và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, tạo những điều kiện quốc tế thuận lợi để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc 
Tích cực triển khai các biện pháp đồng bộ nhằm tăng cường tin cậy với các nước láng giêng và các đối tác lớn, tiếp tục đưa quan hệ với các đối tác hàng đầu đi vào chiều sâu, đẩy mạnh hợp tác với tất cả các đối tác trên thế giới 
Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm ASEAN 2010, triển khai Chương trình hành động của Chính phủ tham gia hợp tác ASEAN đến năm 2015 nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia, nâng cao vị thế quốc tế và tận dụng các cơ chế đa phương để tăng cường quan hệ với các nước trên thế giới 
4. Phối hợp triển khai thực hiện các văn kiện pháp lý đã ký với Trung Quốc về phân giới cắm mốc biên giới trên bộ, tiếp tục các cơ chế đàm phán với Trung Quốc về các vấn đề trên biển, làm tốt công tác công tác thông tin tuyên truyền để định hướng dư luận. Đẩy nhanh tốc độ tăng dày tôn tạo mốc giới với CHDCND Lào và phân giới cắm mốc với CamPuchia, kiên quyết đấu tranh với các hành động vi phạm chủ quyền lãnh thổ. 
5. Ngoại giao kinh tế được đẩy mạnh theo hướng: 
Xây dựng chiến lược tổng thể về hội nhập kinh tế quốc tế, chiến lược đàm phán FTA 
Tăng cường công tác tham mưu, dự báo tình hình kinh tế thế giới, các thị trường, các xu hướng lớn trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại tài chính ngân hàng. 
Tăng cường xúc tiến kinh tế đối ngoại đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu lao động , du lịch. 
Tiếp tục đôn đốc, củng cố các cơ chế chỉ đạo và triển khai các thỏa thuận quốc tế đã đạt được. 
Tích cực vận động quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam và phối hợp đấu tranh trong các vụ tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài. 
6. Tích cực triển khai ngoại giao văn hóa theo những định hướng trong chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020, hỗ trợ các địa phương có danh hiệu UNESCO phát huy giá trị của danh hiệu di sản, tiếp tục vận động thêm danh hiệu UNESCO cho các di sản khác của Việt Nam. 
7. Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi chính đáng của kiều bào, đổi mới công tác xây dựng, vận động và hỗ trợ cộng đồng, chú trọng thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực kinh tế, trí thức và công nghệ của kiều bào, đấu tranh chống các âm mưu chống phá của các lực lượng phản động. 
8. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại Đảng, Quốc hội và ngoại giao nhân dân, tăng cường sự phối hợp gắn kết giữa các hoạt đối ngoại của Đảng, nhà nước, Quốc hội, đối ngoại quốc phòng an ninh và ngoại giao nhân dân, Triển khai hiệu quả quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại. 
9. Làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, kịp thời và xử lí tốt các vấn đề nảy sinh. 
5 KHÔNG TRONG HOẠT Đ ỘNG NGOẠI GIAO THỜI GIAN TỚI 
Một là, không đánh giá sai, không dự báo sai : 
Hai là, không để bị động, bất ngờ, lúng túng, 
Ba là không để mất thời cơ 
Bốn là, không để mất vai trò trong các tổ chức khu vực và quốc tế 
Năm là, không bị kéo vào xung đột, tranh chấp quyền lợi giữa các nước lớn. 
NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRONG THỜI GIAN TỚI (THEO KẾT LUẬN TẠI HỘI NGHỊ NGOẠI GIAO LẦN THỨ 27, TỔ CHỨC TẠI HÀ NỘI TỪ NGÀY 12 ĐẾN 19-12-2011) 
Một là , cụ thể hóa chủ trương hội nhập quốc tế toàn diện của Ðại hội XI theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế tiếp tục là ưu tiên hàng đầu; tham gia hội nhập về an ninh - chính trị thông qua việc tham gia các diễn đàn và cơ chế an ninh - chính trị khu vực, quốc tế; phấn đấu trở thành thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong các sinh hoạt quốc tế vì hòa bình, phát triển, phù hợp lợi ích và khả năng của nước ta. 
Hai là, cùng với ngoại giao đa phương, triển khai ngoại giao toàn diện, đưa quan hệ song phương với các đối tác đi vào chiều sâu, ổn định và hiệu quả: 
Ba là , cùng với ngoại giao kinh tế trong hội nhập kinh tế quốc tế, ngoại giao kinh tế trong những năm sắp tới cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất cho Chính phủ theo năm nhiệm vụ mà Thủ tướng đã giao. Ðó là: Tham mưu giúp Chính phủ quản lý kinh tế vĩ mô; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng, cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; mở rộng thị trường xuất khẩu; vận động viện trợ ODA; thúc đẩy đầu tư trực tiếp vào Việt Nam và đầu tư của doanh nghiệp ra nước ngoài. 
Bốn là, tham gia tích cực nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, kể cả trên biển, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong tình hình mới, âm mưu và các hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền chống phá nước ta ngày càng gia tăng. 
Năm là , ngoại giao toàn diện được triển khai trong ngoại giao văn hóa, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, công tác bảo hộ công dân. Ngoại giao văn hóa sẽ đẩy mạnh việc quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước với thế giới, để nhân dân thế giới thấy một đất nước Việt Nam, hòa bình, thân thiện, là bạn, đối tác tin cậy và là điểm đến cho du lịch và đầu tư 
Sáu là, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành và địa phương để kết hợp tổng thể sức mạnh các nguồn lực trong nước với sức mạnh của ngoại giao nhân dân phục vụ cho công tác đối ngoại của nước nhà; nhằm phát huy sức mạnh tổng thể đó, công tác thống nhất quản lý đối ngoại sẽ được chú trọng; công tác thông tin đối ngoại sẽ được tăng cường hơn nữa, bảo đảm thông tin chính xác kịp thời, tạo đồng thuận trong xã hội trên các vấn đề lớn của đất nước. 
Xin chân thành cảm ơ n sự chú ý lắng nghe và hợp tác của các đ ồng chí! 
Nếu có thắc mắc xin liên hệ 
Tel: 0904173696 
Email: hplam 2003@yahoo.com 

File đính kèm:

  • pptchuyen_de_duong_loi_chinh_sach_doi_ngoai_cua_dang_va_nha_nuo.ppt