Giáo trình Công nghệ vi điện tử (Tiếp theo) - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Chương 6

Bộ NHÓ

Các ma trận hán dần có thê lưu irừ lượng lớn thông tin sô cân thiêl dôi với các

hộ (hông số. Lượng hộ nhớ dược đòi hoi (rong một hộ (hông ricng phụ thuộc vào loại

ứng dụng, nhưng nói chung sò các transistor dược sử dụng đôi với chức năng lưu trừ

thông tin (sỗ liệu) lờn hơn nhiều sơ với các transistor dược sư dụng trong các phép

tính logic và cho các mục đích khác. Yêu cầu luôn luôn tăng doi với dung lượng lưu

trừ SO liệu lớn hơn kéo theo công nghộ sàn xuât và và phát trien hộ nhớ vê hướng

thiết kc compact và do dó về hướng mật dộ lưu trừ sô liệu cao hơn. Do vậy. dung

lượng nhớ SO liệu có (hê thực hiện được cực dại cua mot chip ma trận nhớ hán dan cứ

hai năm tâng gâp dôi. Nhừng hộ thống nhô các mạch VLSI trên một ma trận nhớ và

dung lượng nhớ dọc viết có dược ở dạng thương phàm dạt lới 64 Mégabit. Xu hướng

mật dộ nhớ cao hơn và dung lượng lưu trừ lớn hơn sC ticp tục dây tới dinh cao cùa

thiết kê hệ thống SO.

Hiêế suẩt diện lích cua một ma trận nhớ lức sỗ các hil số liệu dược lưu trừ trên

một diçn lích dơn vị là một trong các liêu chuẩn thiết kè chính xác định dung lượng

lưưírừ loàn hộ. do dó xác dịnh giá thành hộ nhớ trên hit. Một vân dê quan trọng khác

ía thời gian liếp nhận bộ nhớ tức thời gian cần thiết dè lưu trừ và /hoặc gọi một bit so

liệu riêng trong ma trận nhớ. Thời gian tiếp nhận xác dinh vận tốc nhờ là thiêu chuân

dộc trưng quan trọng cùa ma trộn nhớ. Cuối cùng, công suât liêu thụ dộng và tình cùa

ma trận nhớ là hç so có nghĩa phải dược xem xét trong thiêt kè vì tâm quan trong cùa

áp dụng công suất thấp. Chúng la sè khảo sát các loại ma trận nhớ MOS khác nhau

và tháo luận chi lỉểl các van dê diện tích, tóc dộ và công suât liêu thụ dôi với mỏi

loại mạch.

 

pdf 40 trang Bích Ngọc 04/01/2024 260
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo trình Công nghệ vi điện tử (Tiếp theo) - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_cong_nghe_vi_dien_tu_tiep_truong_dai_hoc_cong_ngh.pdf