Giáo trình Thí nghiệm Truyền động điện - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

TẠp sách này gồm 19 thí nghiệm được thiét ké đổ sử dụng cho câc thiết bị hps

• Bảng điộn động cơ (loại 5130)

• Đảng điều khiển PID (loại 5120)

• Bàng nguồn (loại 5125)

• Bảng SERVO (loại 5131) và

• Hộ thống điều khiẻn nhiệt độ và ánh sáng (loại 5125.5).

Nguyên lý của các thí nghiệm được mô tả chi tiét trong từng phần. Cốc vốn đè khác được giới

thiộu trong 3 quyẻn:

- GIỚI THIỆU VÊ KỲ THUẬT ĐIÊU KHIÊN (V 0120)

- GIỚI THIỆU VỀ ĐIỆN Từ CÔNG SUÂT (V 0121)

- HỆ THỒNG ĐIÈU KHIÊN/MẠCH ĐIÊU KHIÊN (V 0122)

3 quyển này tạo thánh lý thuyết hoàn chinh trong lĩnh vực điện từ công suát và kỹ thuật điều

khiển.

Lưu ỷ vẻ kỹ thuật đo

Hàu hét các thí nghiệm đều liên quan đổn phồn mốy phát - động cơ và hộ thống đièu khiến

nhiột độ, ánh sáng. Trong nhiều thí nghiệm đèu càn thiết sử dụng đến máy tạo dao động (có

nhớ) hay máy thu y/t.

Néu máy tạo dao động không có bộ nhớthl hàu hét CẮC cách đo đềư vẫirđược thực hiộn mộc

dù không xác định rỡ thời gian ouố độ. Trong nhiều trường hợp máy đo dao động chuẩn ghi

nhộn lọi sự thay đổi các thông sổ rát hừu hiệu. Đường cong cùa sự thay đổi này dược phác

thảo trên khung ká ò.

Nối chung, không thể cố sự chỉnh xác cao cho các thí nghiệm (sai số của câc thiết bị lả quá

lớn) nhưng néu quan sốt cấn thận thỉ cóc quan hộ về đặc tính cua cốc khối liên quan sẽ được

nhận thẮy.

 

pdf 207 trang Bích Ngọc 04/01/2024 260
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo trình Thí nghiệm Truyền động điện - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_thi_nghiem_truyen_dong_dien_truong_dai_hoc_cong_n.pdf