Bài giảng Bồi dưỡng kết nạp Đảng - Đoàn kết vận động cựu chiến binh phát huy vai trò, tiềm năng của các thế hệ Cựu chiến binh VN trong GĐ cách mạng mới - Nguyễn Trung Công

—1. Sự ra đời của tổ chức Hội Cựu chiến binh

 

a. Bối cảnh ra đời:

 

a.- Tình hình thế giới có nhiều biến động  khủng hoảng kinh tế- tài chính).

 

b.- Hê thống XHCN ở Đông âu và Liên sô gặp nhiều khó khăn.

 

 b. Sự ra đời của tổ chức:

 

Ngày 06 tháng 12 năm 1989, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ­ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá VI) quyết định cho thành lập Hội CCB Việt Nam.

 

Ngày 3-2-1990 Ban Bí thư ra quyết định, chỉ định một Ban chấp hành lâm thời gồm 31 đồng chí do Thượng tướng Song Hào làm Chủ tịch để vận động thành lập Hội.

 

Ngày 4-2-1990 Nhà nước công nhận về mặt pháp lý tổ chức và hoạt động của Hội.

 

Ngày 14-4-1990 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công nhận Hội CCB Việt Nam là thành viên của MTTQ Việt Nam.

 

Ngày 3-7-1997 Chính phủ ra chỉ thị số 487 về tổ chức và hoạt động của Hội CCB trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước

 Ngày 08/01/2002, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 09 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”.

 

Ngày 7-10-2005 Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh CCB.

 

Ngày 18/10/2005, Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh CCB đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XI thông qua, nhằm thể chế hoá Nghị quyết của Đảng về CCB và Hội CCB Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho Hội CCB hoạt động và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

 

Ngày 18-10-2006 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 150/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều trong Pháp lệnh CCB.

 

ppt 30 trang Bích Ngọc 03/01/2024 500
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Bồi dưỡng kết nạp Đảng - Đoàn kết vận động cựu chiến binh phát huy vai trò, tiềm năng của các thế hệ Cựu chiến binh VN trong GĐ cách mạng mới - Nguyễn Trung Công", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Bồi dưỡng kết nạp Đảng - Đoàn kết vận động cựu chiến binh phát huy vai trò, tiềm năng của các thế hệ Cựu chiến binh VN trong GĐ cách mạng mới - Nguyễn Trung Công

Bài giảng Bồi dưỡng kết nạp Đảng - Đoàn kết vận động cựu chiến binh phát huy vai trò, tiềm năng của các thế hệ Cựu chiến binh VN trong GĐ cách mạng mới - Nguyễn Trung Công
08/01/2024 
Nguyễn Trung Công - Lớp BD đảng viên mới 
1 
 
Bài 
Đoàn kết vận động cựu chiến binh phát huy vai trò, tiềm năng của các thế hệ Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới 
1. Sự ra đời của tổ chức Hội Cựu chiến binh 
	 a. Bối cảnh ra đời: 
- Tình hình thế giới có nhiều biến động khủng hoảng kinh tế- tài chính). 
- Hê thống XHCN ở Đông âu và Liên sô gặp nhiều khó khăn. 
	b. Sự ra đời của tổ chức: 
Ngày 06 tháng 12 năm 1989, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ­ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá VI) quyết định cho thành lập Hội CCB Việt Nam. 
Ngày 3-2-1990 Ban Bí thư ra quyết định, chỉ định một Ban chấp hành lâm thời gồm 31 đồng chí do Thượng tướng Song Hào làm Chủ tịch để vận động thành lập Hội. 
Ngày 4-2-1990 Nhà nước công nhận về mặt pháp lý tổ chức và hoạt động của Hội. 
Ngày 14-4-1990 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công nhận Hội CCB Việt Nam là thành viên của MTTQ Việt Nam. 
Ngày 3-7-1997 Chính phủ ra chỉ thị số 487 về tổ chức và hoạt động của Hội CCB trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước 
Nguyễn Trung Công - Lớp BD đảng viên mới 
2 
1. Sự ra đời của tổ chức Hội Cựu chiến binh 
 Ngày 08/01/2002, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 09 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”. 
Ngày 7-10-2005 Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh CCB. 
Ngày 18/10/2005, Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh CCB đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XI thông qua, nhằm thể chế hoá Nghị quyết của Đảng về CCB và Hội CCB Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho Hội CCB hoạt động và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. 
Ngày 18-10-2006 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 150/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều trong Pháp lệnh CCB. 
Nguyễn Trung Công - Lớp BD đảng viên mới 
3 
Vị trí- vai trò của tổ chức 
Vị trí vai trò: 
Hội Cựu chiến binh Việt Nam  là một đoàn thể chính tr ị  - xã hội , thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội. 
Mục đích của Hội được xác định là: Đoàn kết CCB, giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng CSVN, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, giúp đỡ lẫn nhau về tinh thần và vật chất, gắn bó tình bạn chiến đấu. 
Mục đích của Hội được xác định là: Đoàn kết CCB, giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng CSVN, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, giúp đỡ lẫn nhau về tinh thần và vật chất, gắn bó tình bạn chiến đấu. 
08/01/2024 
Nguyễn Trung Công - Lớp BD đảng viên mới 
4 
08/01/2024 
Nguyễn Trung Công - Lớp BD đảng viên mới 
5 
Chức năng: 
- Đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi cho chính đáng- hợp pháp cho Cựu chiến binh. 
 Làm tham mưu cho cấp ủy đảng và làm nồng cốt tập hợp đoàn kết, vận động Cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội của cách mạng, của Hội 
Tham gia giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước,đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước. 
Có những tính chất cơ bản 
- Tính chính trị 
 Tính xã hội 
Tính tổ chức kỹ luật. 
- 
 
Các chặng đường lịch sử của tổ chức hội 
Đại hội lần thứ I: Họp từ ngày 19 đến 20/11/1992 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội. Dự Đại hội có 318 đại biểu đại diện cho gần 70 vạn hội viên trong cả nước. Nội dung: 
Tình hình tổ chức và hoạt động của hội cựu chiến binh trong hơn hai năm qua (1989 - 1992) 
Phương hướng nhiệm vụ chung và nhiệm vụ cụ thể của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong những năm tới (1992 - 1997) 
Đại hội suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự của Hội CCB Việt Nam. Thượng tướng Trần Văn Quang được bầu làm Chủ tịch Hội.* Đại hội lần thứ II : Họp từ ngày 17 đến 18/12/1997 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội. Dự Đại hội có 432 đại biểu, đại diện cho 1.350.000 hội viên, sinh hoạt trong hơn 13.000 tổ chức cơ sở Hội cả nước. Nội dung: 
Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội I 
Phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2002 
Đại hội tiếp tục suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự. Thượng tướng Trần Văn Quang được bầu lại làm Chủ tịch Hội. 
08/01/2024 
Nguyễn Trung Công - Lớp BD đảng viên mới 
6 
08/01/2024 
Nguyễn Trung Công - Lớp BD đảng viên mới 
7 
Đại hội lần thứ III: Họp từ ngày 26 đến 28/12/2002 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội. Dự Đại hội có 417 đại biểu đại diện cho hơn 1,7 triệu hội viên, sinh hoạt trong hơn 14.000 tổ chức cơ sở Hội trong cả nước. 
 Nội dung: 
Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Hội 
Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ  2003 - 2007 Đại hội tiếp tục suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự. Đồng chí Trung tướng Đặng Quân Thụy được bầu làm Chủ tịch Hội. 
Đại hội lần thứ IV: Họp từ ngày 12 đến 14/12/2007 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội. Dự Đại hội có 497 đại biểu đại diện cho hơn 2,2 triệu hội viên, sinh hoạt trong hơn 15.000 tổ chức cơ sở Hội trong cả nước. 
Nội dung: 
Tình hình thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ III (2002-2007) 
Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ năm 2007 – 2012 
Đại hội tiếp tục suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự. Đồng chí Trung tướng Trần Hanh được bầu làm Chủ tịch Hội. 
08/01/2024 
Nguyễn Trung Công - Lớp BD đảng viên mới 
8 
Đại hội lần thứ V: Họp từ ngày 18 đến 20/12/2012 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội. Dự Đại hội có 510 đại biểu đại diện cho gần 2,7 triệu hội viên đang sinh hoạt trong hơn 16.000 tổ chức cơ sở Hội trong cả nước. Nội dung: 
Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ IV (2007 - 2012) 
Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2012-2017) 
Thảo luận và thông qua Điều lệ Hội (sửa đổi) 
 Đại hội tiếp tục suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự và bầu BCH TW Hội khoá V gồm 99 uỷ viên. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được được bầu làm Chủ tịch Hội; các đồng chí Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Trung tướng Lê Thành Tâm, Trung tướng Nguyễn Song Phi, Trung tướng Nguyễn Văn Đạo được bầu làm Phó Chủ tịch Hội. 
Phần thứ  
Sổ tan BCH Hội Cựu chiến binh ghi: 
 “Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam; Anh hùng dân tộc; một Tổng Tư lệnh tài ba lỗi lạc của Quân đội Nhân dân Việt Nam; một vị Tướng huyền thoại được nhân dân cả nước và thế giới tôn kính;  Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam luôn khắc sâu hình ảnh một vị Tướng đức sáng, tài cao; nguyện học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch vững mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.  
08/01/2024 
Nguyễn Trung Công - Lớp BD đảng viên mới 
9 
II. Phát huy truyền thống quý báu của tổ chức trong đời thường cuộc sống ở tổ chức hội và hội viên  
1. Vận động CCB đoàn kết phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và chế độ XHCN 
2. Tổ chức, động viên CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường, vươn lên làm giàu hợp pháp; đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
3. Động viên CCB tích cực tham gia các cuộc vận động, chương trình quốc gia, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa - xã hội. 
4. Phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể, tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. 
5. Tích cực đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. 
6. Xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh. 
08/01/2024 
Nguyễn Trung Công - Lớp BD đảng viên mới 
10 
Đứng trước nhiệm vụ của cách mạng trong thời kỳ mới, Hội và các thế hệ CCB Việt Nam nguyện phát huy tinh thần TRUNG THÀNH – ĐOÀN KẾT – GƯƠNG MẪU – ĐỔI MỚI cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Hội, ra sức xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ và vị thế của một đoàn thể chính trị - xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân. 
Hội CCB Việt Nam tiếp tục phấn đấu đạt được các chỉ tiêu chính sau:  1- Phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng.2- Phát triển được 85-90% trở lên đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội.3- 100% cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp.4- Những nơi có đối tượng CQN phấn đấu tập hợp từ 60-70% trở lên CQN vào sinh hoạt tại các Câu lạc bộ, Ban Liên lạc truyền thống.5- Hàng năm 90% trở lên cơ sở Hội đạt TSVM, 95% trở lên “Hội viên gương mẫu” và  90% trở lên gia đình CCB đạt “Gia đình văn hóa”.6- Mỗi năm giảm từ 2-2,5% tỷ lệ hộ CCB nghèo theo chuẩn mới, các vùng khó khăn giảm từ 3,5-4%.7- Hoàn thành cơ bản xóa nhà dột nát cho CCB.8- Hầu hết CCB còn độ tuổi lao động, còn sức khỏe đều được tư vấn, hướng dẫn, bồi dưỡng hoặc đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm.     
08/01/2024 
Nguyễn Trung Công - Lớp BD đảng viên mới 
11 
III. Những chỉ tiêu phấn đấu 
3-Những nội dung thể hiện bản chất khoa học & Cách mạng. 
Tóm lại : Chủ nghĩa Mác- Lênin 
a-Là học thuyết duy nhất nhất nêu lên mục tiêu giải phóng xã hội,giải phóng giai cấp,giải phóng con người với con đường,lực lượng,phương thức đạt mục tiêu đó. 
b-Tính khoa học & CM thể hiện rõ nét từng từng nội dung nguyên lý. 
c-Đó là sự thống nhất giữa thế quan khoa học vớiphương pháp luận mác xít trong học thuyết. 
d-là học thuyết mở,không ngừng tự đổi mới,tự phát triển trong tư duy và trí tuệ con người. 
08/01/2024 
Nguyễn Trung Công - Lớp BD đảng viên mới 
12 
II-Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề của CM.VN 
1.Khái niệm 
-Là hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc. 
-Là kết quả của sự vận dụng và phát triển học thuyết vào thực tiễn Việt Nam. 
-Là sự soi đường cho cuộc đấu tranh CM của nhân dân ta. 
-Là tài sản tinh thần to lớn của Đảng. 
08/01/2024 
Nguyễn Trung Công - Lớp BD đảng viên mới 
13 
II-Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề của CM.VN 
2-Nguồn gốc tư tưởng 
-Từ Chủ nghĩa Mác-Lênin. 
-Từ các giá trị truyền thống của dân tộc 
-Từ những tinh hoa văn hoá nhân loại. 
-Từ nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh 
08/01/2024 
Nguyễn Trung Công - Lớp BD đảng viên mới 
14 
Đại cáo bình Ngô. Nguyễn Trãi (1380-1442) Dối trời, lừa dân, đủ muôn nghìn kế. . . .Bại nhân nghĩa nát cả trời đấtNặng thuế khóa sạch không đầm núi. . . .Lẽ nào trời đất dung thaAi bảo thần dân chịu được 
“ Ta gắng chí khắc phục gian nan 
Nhân dân bốn cõi một nhà 
dựng cần trúc ngọn cờ phất phới 
Tướng sỹ một lòng phụ tử 
hòa nước sông chén rượu ngọt ngào 
Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh 
08/01/2024 
Nguyễn Trung Công - Lớp BD đảng viên mới 
15 
Dùng quân mai phục lấy ít địch nhiều” 
“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân	 
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo	 
“Đem đại nghĩa để thắng hung tàn 
Lấy chí nhân để thay cường bạo” 
( Bài thơ thần (Núi sông nước Nam)Lý Thường Kiệt ( 1019-1105)) 
Nam quốc sơn hà Nam đế cư 
Tiệt nhiên định mệnh tại thiên thư 
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm 
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư 
08/01/2024 
Nguyễn Trung Công - Lớp BD đảng viên mới 
. 
3-Những nội dung cơ bản về 
 tư tưởng Hồ Chí Minh 
-Tư tưởng về “Giải phóng dân tộc,giải phóng giai cấp,giải phóng con người” 
-Tư tưởng về “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH,kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại” 
-Tư tưởng về “Sức mạnh của nhân dân,của khối đại đoàn kết dân tộc”. 
-Tư tưởng về “Về quyền làm chủ của nhân dân và xây dựng nhà nước thật sự của dân,do dân và vì dân” 
-Tư tưởng về “Quốc phòng toàn dân,xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân” 
16 
08/01/2024 
Nguyễn Trung Công - Lớp BD đảng viên mới 
17 
Ta lấy toàn quân là hơn, 
để nhândân nghỉ sức. .. . 
Xã tắc từ đây bền vững 
Giang sơn từ đây đổi mới 
Muôn thuở, nền thái bình vững chắc 
	 Bình Ngô Đại Cáo 
 Nguyễn Trãi ( 1380-1442) 
Nhân họ Hồ chính sự phiền hà 
Để trong nước lòng dân oán hận. .. .. 
Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh 
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn 
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ 
-Tư tưởng về “ Phát triển kinh tế và văn hoá,không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”. 
-Tư tưởng về “Đạo đức CM,Cần-kiệm-liêm chính-Chí công vô tư”. 
-Tư tưởng về “ Chăm lo bồi dưỡng thế hệ CM cho đời sau”. 
-Tư tưởng về “Xây dựng Đảng trong sạch,vững mạnh;cán bộ,đảng viên vừa là người lãnh đạo vừa là người đày tớ trung thành của nhân dân” 
  
3. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh : 
a-Quan niệm của Hồ Chí Minh : 
-Đạo đức là gốc của con người. 
-Nguyên tắc xây dựng đạo đức: 
	+Nói đi đôi với làm,phải nêu gương. 
	+Xây đi đôi với chống. 
	 +Phải tu dưỡng suốt đời. 
-Chuẩn mực : 
	+Cần-kiệm-liêm chính-chí công vô tư. 
	+Trung vời nước-hiếu với dân. 
	+Yêu thương con người,sống có tình,có nghĩa. 
	+Tính nhân văn cao cả gắn liền tinh thần quốc tế trong sáng. 
08/01/2024 
Nguyễn Trung Công - Lớp BD đảng viên mới 
18 
III-Ra sức phấn đấu học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh : 1-Tính tất yếu : 
a-Đây là vấn đề cơ bản của quá trình đổi mới đất nước cũng như là quá trình đi lên CNXH 
-Do mặt trái của nền kinh tế thị trường. 
-Do yêu cầu của quá trình hội nhập toàn cầu hoá. 
b-Do thực trạng tình hình suy thoái đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ,đảng viên . 
+Biểu hiện : 
*Chủ nghĩa cá nhân,tư lợi,tham ô tài sản của nhà nước và của nhân dân. 
*Sống xa hoa,lãng phí,sa đoạ,buông thả.Quan liêu,xa rời quần chúng. 
*Cục bộ,bè phái,thiếu tinh thần đồng chí,gây mất đoàn kết. 
*Nạn chạy chức chạy quyền, chạy tiền, chạy tội, chạy huân chương-thành tích, chạy tuổi, chạy bằng cấp. 
*Vô trách nhiệm trong công việc,coi thường kỷ cương,phép nước,vô kỷ luật,đánh mất danh dự của tổ chức và bản thân. 
+Nguyên nhân :	-Khách quan : 	 -Chủ quan : 
08/01/2024 
Nguyễn Trung Công - Lớp BD đảng viên mới 
19 
2.Giải pháp: 
+ Tăng cường bồi dưỡng đạo đức, nền tảng hình thành nên phong cách và nhân cách yêu nước 
+Tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa yêu nước, trọng tâm là bồi dưỡng thế hệ trẻ lòng yêu nước nồng nàn,chân chính. 
+Không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, vì mục tiêu: “Dân giàu nước mạnh,xã hộidân chủ-công bằng-văn minh”. 
+Xây dựng môi trường văn hóa trong giáo dục chủ nghĩa yêu nước 
+Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho giáo dục chủ nghĩa yêu nước. 
+ Đây là trách nhiệm của toàn dân, cả hệ thống chính trị mà trước hết là vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy đảng. 
08/01/2024 
Nguyễn Trung Công - Lớp BD đảng viên mới 
20 
-Yêu cầu phải nắm vững để vận dụng tốt. 
	+ Nắm vững những nguyên lý 
	+Vận dụng phù hợp vào tình hình thực tiễn. 
	+Phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu,tổng kết 
-Vận dụng thực tiễn phải phù hợp theo từng giai đoạn của sự phát triển. 
08/01/2024 
Nguyễn Trung Công - Lớp BD đảng viên mới 
21 
Chúc các bạn 
là những người công sản 
“ học ! Học nữa ! Học mãi” 
08/01/2024 
Nguyễn Trung Công - Lớp BD đảng viên mới 
22 
Kính chào thân ái 
Chúc các bạn thành công trên con đường 
 sự nghiệp 
08/01/2024 
Nguyễn Trung Công - Lớp BD đảng viên mới 
23 
08/01/2024 
Nguyễn Trung Công - Lớp BD đảng viên mới 
24 
08/01/2024 
Nguyễn Trung Công - Lớp BD đảng viên mới 
25 
08/01/2024 
Nguyễn Trung Công - Lớp BD đảng viên mới 
26 
08/01/2024 
Nguyễn Trung Công - Lớp BD đảng viên mới 
27 
08/01/2024 
Nguyễn Trung Công - Lớp BD đảng viên mới 
28 
08/01/2024 
Nguyễn Trung Công - Lớp BD đảng viên mới 
29 
08/01/2024 
Nguyễn Trung Công - Lớp BD đảng viên mới 
30 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_boi_duong_ket_nap_dang_doan_ket_van_dong_cuu_chien.ppt