Bài giảng Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam

•I.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CNXH Ở VIỆT NAM

 

1.Tính tất yếu của CNXH ở Việt Nam:

 

    Theo Hồ Chí Minh,tiến lên CNXH là bước phát triển tất yếu ở Việt Nam sau khi nước nhà giành được độc lập,vì chỉ có tiến lên CNXH nhân dân mới được hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc

 

2.Đặc trưng của CNXH ở Việt Nam

 

a/Cách tiếp cận của Hồ Chí Minh về CNXH

 

-Từ khát vọng giải phóng dân tộc

 

-Từ phương diện đạo đức,nhân văn

 

-Từ văn hóa

 

b/Đặc trưng tổng quát của CNXH ở Việt Nam

 

-Về chế độ,chính trị

 

-Về kinh tế

 

-Về văn hóa, đạo đức

 

3.Mục tiêu, động lực của CNXH ở Việt Nam

 

a/Mục tiêu

 

-Chính trị

 

-Kinh tế

 

-Văn hóa-Xã hội

 

b/Động lực

 

-Khái niệm:

 

-Động lực con người:   cá nhân-cộng đồng

 

-Nhà nước - Đảng Cộng sản Việt Nam

 

-Văn hóa,khoa học,giáo dục

 

-Sức mạnh thời đại.

ppt 9 trang Bích Ngọc 03/01/2024 340
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam

Bài giảng Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam
1 
 CH ƯƠNG III 
 TƯ TƯỞNG 
 HỒ CHÍ MINH 
 VỀ CNXH 
 VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM 
I.T Ư T ƯỞN G HỒ CHÍ MINH VỀ CNXH Ở VIỆT NAM 
1.Tính tất yếu của CNXH ở Việt Nam: 
 Theo Hồ Chí Minh,tiến lên CNXH là bước phát triển tất yếu ở Việt Nam sau khi nước nhà giành được độc lập,vì chỉ có tiến lên CNXH nhân dân mới được hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc 
2 
I.T Ư T ƯỞN G HỒ CHÍ MINH VỀ CNXH Ở VIỆT NAM 
2.Đặc tr ư ng của CNXH ở Việt Nam 
a/Cách tiếp cận của Hồ Chí Minh về CNXH 
-Từ khát vọng giải phóng dân tộc 
-Từ ph ươn g diện đạo đứ c,nhân v ă n 
-Từ v ă n hóa 
b/Đặc tr ư ng tổng quát của CNXH ở Việt Nam 
- Về chế độ ,chính trị 
-Về kinh tế 
-Về v ă n hóa, đạo đứ c 
3 
I.T Ư T ƯỞN G HỒ CHÍ MINH VỀ CNXH Ở VIỆT NAM 
3.Mục tiêu, độ ng lực của CNXH ở Việt Nam 
a/Mục tiêu 
-Chính trị 
-Kinh tế 
-V ăn hóa-Xã hội 
b/Động lực 
-Khái niệm: 
-Động lực con ng ườ i: cá nhân-cộng đồ ng 
-Nhà n ướ c - Đảng Cộng sản Việt Nam 
-V ă n hóa,khoa học,giáo dục 
-Sức mạnh thời đại . 
4 
II.CON Đ ƯỜN G,BIỆN PHÁP QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM 
1. Đặ c đ iểm,nhiệm vụ của thời kỳ quá độ ở Việt Nam 
a/Loại hình và đặ c đ iểm 
-Theo quan điể m của C.Mác 
-Theo quan đ iểm của V.I.Lênin 
-Theo quan đ iểm Hồ Chí Minh 
5 
II.CON Đ ƯỜN G,BIỆN PHÁP QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM 
b/Nhiệm vụ của thời kỳ quá độ 
●Nhiệm vụ 
	- Xây dựng nền tảng vật chất kĩ thuật cho CNXH, xây dựng các tiền đề về kinh tế, chính trị, văn hoá, tư tưởng cho CNXH. 
	- Cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, kết hợp cải tạo với xây dựng, xây dựng là chủ chốt, lâu dài. 
●Tính chất tuần tự 
c/Nội dung xây dựng CNXH ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ 
II.CON Đ ƯỜN G,BIỆN PHÁP QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM 
2.Tính đị nh h ướn g về nguyên tắc,b ước đ i,biện pháp trong quá trình xây dựng 
a/Nguyên tắc có tính phương pháp luận: 
_Theo nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin xây dựng CNXH là một hiện tượng phổ biến mang tính quốc tế 
_Xác định bước đi,biện pháp xây dựng CNXH phải xuất phát từ điều kiện thực tế,đặc điểm của từng dân tộc 
7 
II.CON Đ ƯỜN G,BIỆN PHÁP QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM 
b/Một số biện pháp cụ thể : 
_ Cải tạo xã hội cũ,xây dựng xã hội mới,kết hợp cải tạo với xây dựng,lấy xây dựng là chủ chốt và lâu dài 
_Kết hợp xây dựng và bảo vệ tổ quốc tiến hành đồng thời hai chiến lược: cách mạng XHCN ở miền Bắc và chiến đấu bảo vệ miền Nam 
_Xây dựng CNXH phải có kế hoạch,biện pháp và quyết tâm 
_Đem của dân,tài dân,sức dân để làm lợi cho dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 
Kết luận 
●Kiên trì mục tiêu độ c lập dân tộc và CNXH 
●Phát huy quyền làm chủ của nhân dân,kh ơi dậy các nguồn lực,tr ước hết là nội lực để đẩ y mạnh công nghiệp hóa,hiện đạ i hóa đấ t n ước gắn với phát triển kinh tế tri thức 
●Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại 
●Xây dựng Đảng trong sạch,vững mạnh chống tham ô,lãng phí,thực hiện cần,kiệm,liêm,chính,chí công vô t ư 
9 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_chuong_3_tu_tuong_ho_chi_minh_ve_cnxh_va_con_duong.ppt