Bài giảng Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

•I.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

 

1.Vai trò của đại đoàn kết dân tộc

 

-Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược, quyết định thành công của cách mạng

 

-Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu,nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng

 

2.Lực lượng của đại đoàn kết dân tộc

 

-Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân

 

-Muốc thực hiện đại đoàn kết dân tộc thì phải kế thừa truyền thống dân tộc: yêu nước-đoàn kết, tương thân tương ái-cần cù,thông minh,sáng tạo,lạc quan yêu đời

 

3.Hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc

 

*Mặt trận dân tộc thống nhất-lực lượng vật chất của khối đại đoàn kết dân tộc

 

-Nguyên tắc của tổ chức Mặt trận: phải được xây dựng trên nền tảng liên minh công-nông-trí thức đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

ppt 9 trang Bích Ngọc 03/01/2024 1340
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

Bài giảng Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế
1 
CHƯƠNG V 
TƯ TƯỞNG 
HỒ CHÍ MINH 
VỀ ĐẠI ĐOÀN 
KẾT DÂN TỘC 
VÀ 
ĐOÀN KẾT 
QUỐC TẾ 
I.T Ư T ƯỞN G HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 
1.Vai trò của đại đoàn kết dân tộc 
-Đại đ oàn kết dân tộc là vấn đề chiến l ược , quyết đị nh thành công của cách mạng 
-Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu,nhiệm vụ hàng đầ u của cách mạng 
2 
I.T Ư T ƯỞN G HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 
2.Lực l ượn g của đại đoàn kết dân tộc 
-Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân 
-Muốc thực hiện đại đoàn kết dân tộc thì phải kế thừa truyền thống dân tộc: yêu nước-đoàn kết, tương thân tương ái-cần cù,thông minh,sáng tạo,lạc quan yêu đời 
3 
I.T Ư T ƯỞN G HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 
3.Hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc 
*Mặt trận dân tộc thống nhất-lực l ượn g vật chất của khối đại đoàn kết dân tộc 
-Nguyên tắc của tổ chức Mặt trận: phải được xây dựng trên nền tảng liên minh công-nông-trí thức đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
4 
I.T Ư T ƯỞN G HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 
-Ph ươn g châm hoạt độ ng của Mặt trận 
	+ Đoàn kết thật sự, lâu dài, chân thành giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. 
	+ Hiệp thương dân chủ, lấy lợi ích dân tộc làm tối cao. 
	+ Đoàn kết phải gắn với đấu tranh, đấu tranh để đi đến đoàn kết. 
II.T Ư T ƯỞN G HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 
1.Vai trò của đoàn kết quốc tế 
a/Đoàn kết quốc tế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại ,tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng Việt Nam 
b/Đoàn kết quốc tế nhằm cùng nhân dân thế giới thực hiện các mục tiêu cách mạng 
6 
II.T Ư T ƯỞN G HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 
2.Lực l ượn g cần phải đoàn kết và hình thức đ oàn kết 
a/Các lực l ượn g đoàn kết 
-Phong trào cộng sản và công nhân thế giới 
-Phong trào giải phóng dân tộc 
-Các lực l ượn g tiến bộ,hòa bình,dân chủ,tự do và công lý 
7 
II.T Ư T ƯỞN G HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 
b/Hình thức tổ chức 
_Mặt trận thống nhất của nhân dân chính quốc và thuộc địa (1928) 
_Mặt trận độc lập đồng minh(trước Cách mạng tháng tám 1945) 
_Mặt trận đoàn kết Việt-Miên-Lào (Kháng chiến chống Pháp) 
_Mặt trận nhân dân Á-Phi đoàn kết với Việt Nam 
_Mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết với Việt Nam chống đế quốc xâm lược 
II.T Ư T ƯỞN G HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 
3.Nguyên tắc đ oàn kết quốc tế 
a/Đoàn kết trên c ơ sở thống nhất mục tiêu,lợi ích và có lý,có tình 
b/Đoàn kết trên c ơ sở độ c lập,tự chủ,tự lực,tự c ườn g 
9 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_chuong_5_tu_tuong_ho_chi_minh_ve_dai_doan_ket_dan.ppt