Bài giảng Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cộng sản Việt Nam

nI.QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

1/Sự ra đời của Đảng

 

-Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin:

 

   Đảng Cộng sản ra đời do chủ nghĩa Mác tác động vào phong trào công nhân

 

- Theo quan điểm của Hồ Chí Minh:

 

   Chủ nghĩa Mác-Lênin tác động vào phong trào công nhân,phong trào yêu nước cho ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam

 

2/Vai trò của Đảng

 

   Đảng Cộng sản ra đời nhằm tổ chức,tập hợp,giáo dục,lãnh đạo quần chúng nhân dân đánh đổ bọn đế quốc thực dân giành độc lập cho dân tộc-ngoài lợi ích của giai cấp,của nhân dân,lợi ích của dân tộc Đảng không có lợi ích nào khác

 

3/Bản chất của Đảng

 

   Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân,mang bản chất giai cấp đồng thời là Đảng của nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc Việt Nam

 

4/Quan niệm về Đảng Cộng sản cầm quyền

 

 _Đảng lãnh đạo nhân dân giành chính quyền,giữ chính quyền và trực tiếp lãnh đạo bộ máy nhà nước hoàn thành cách mạng độc lập dân tộc,dân chủ và CNXH

 

 _Đảng cầm quyền nhưng dân là chủ vì vậy Đảng vừa là người lãnh đạo đồng thời vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân

ppt 9 trang Bích Ngọc 03/01/2024 460
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cộng sản Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cộng sản Việt Nam

Bài giảng Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cộng sản Việt Nam
1 
CHƯƠNG IV 
TƯ TƯỞNG 
HỒ CH Í MINH 
VỀ 
ĐẢNG CỘNG SẢN 
VIỆT NAM 
I.QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
1/Sự ra đờ i của Đảng 
-Theo quan đ iểm của chủ nghĩa Mác-Lênin: 
 Đảng Cộng sản ra đời do chủ nghĩa Mác tác động vào phong trào công nhân 
- Theo quan đ iểm của Hồ Chí Minh: 
 Chủ nghĩa Mác-Lênin tác động vào phong trào công nhân,phong trào yêu nước cho ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam 
2 
I.QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
2/Vai trò của Đảng 
 Đảng Cộng sản ra đời nhằm tổ chức,tập hợp,giáo dục,lãnh đạo quần chúng nhân dân đánh đổ bọn đế quốc thực dân giành độc lập cho dân tộc-ngoài lợi ích của giai cấp,của nhân dân,lợi ích của dân tộc Đảng không có lợi ích nào khác 
3 
I.QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
3/Bản chất của Đảng 
 Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân,mang bản chất giai cấp đồng thời là Đảng của nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc Việt Nam 
4/Quan niệm về Đảng Cộng sản cầm quyền 
 _ Đảng lãnh đạo nhân dân giành chính quyền,giữ chính quyền và trực tiếp lãnh đạo bộ máy nhà nước hoàn thành cách mạng độc lập dân tộc,dân chủ và CNXH 
 _Đảng cầm quyền nhưng dân là chủ vì vậy Đảng vừa là người lãnh đạo đồng thời vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân 
II.T Ư T ƯỞN G HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH 
1/Xây dựng Đảng-qui luật tồn tại của Đảng 
_Xây dựng Đảng là công việc nội bộ của Đảng,một nhiệm vụ phải làm thường xuyên nhằm làm cho Đảng trong sạch,vững mạnh. 
5 
II.T Ư T ƯỞN G HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH 
_Đảng là một bộ phận của xã hội,của dân tộc vì vậy Đảng không thể không bị ảnh hưởng bởi môi trường xã hội.Xây dựng Đảng là thường xuyên tự chỉnh đốn tự đổi mới Đảng 
	Tự chỉnh đốn là luôn luôn tự phê bình và phê bình để tẩy rửa những khuyết điểm, những lỗi lầm của những “ông quan liêu”, ông “quan cách mạng” không nghĩ đến lợi ích của dân mà chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình. 
	Tự đổi mới. Đây là nhiệm vụ do Đảng đặt ra để theo kịp với tiến trình phát triển của lịch sử, để xứng đáng là người lãnh đạo, người cầm quyền. 
II.T Ư T ƯỞN G HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH 
2.Nội dung công tác xây dựng Đảng 
a/Xây dựng Đảng về t ư t ưởn g lý luận 
Học tập, nghiên cứu, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin phải luôn phù hợp với từng đối tượng. 
Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin phải luôn phù hợp với từng hoàn cảnh. 
Đảng phải chú ý học tập, kế thừa những kinh nghiệm tốt của các Đảng CS, đồng thời phải tổng kết kinh nghiệm của mình. 
Đảng ta phải tăng cường đấu tranh để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin. 
7 
II.T Ư T ƯỞN G HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH 
b/Xây dựng Đảng về chính trị 
c/Xây dựng Đảng về tổ chức bộ máy,cán bộ 
 _Năm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng _Cán bộ, công tác cán bộ 
d/Xây dựng Đảng về đạo đứ c 
Kết luận 
Đảng ta đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay nhằm làm cho Đảng thực sự trong sạch,vững mạnh xứng đáng là Đảng cầm quyền 
●Về chính trị 
●Về t ư t ưởn g 
●Về tổ chức 
●Về đạo đứ c, lối sống 
9 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_chuong_4_tu_tuong_ho_chi_minh_ve_dang_cong_san_vie.ppt