Bài giảng Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 

Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

Chương I: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

 

Chương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

 

Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

 

Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam

 

Chương V: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

 

Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân

 

Chương VII: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức và xây dưng con người mới

ppt 16 trang Bích Ngọc 03/01/2024 340
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Bài giảng Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh
GIỚI THIỆU MÔN HỌCTƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
Chương mở đầu : Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh 
Chương I: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 
Chương II : Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc 
Chương III : Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam 
Chương V : Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế 
Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân 
Chương VII : Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức và xây dưng con người mới 
 CHƯƠNG MỞ ĐẦU  
 ĐỐI TƯỢNG, 
PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨUVÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP 
MÔN TƯ TƯỞNG 
HỒ CHÍ MINH 
I. Đối t ượn g nghiên cứu 
1.Khái niệm 
a. Tư tưởng: 
Là một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng triết học (thế giới quan và phương pháp luận) nhất quán, đại biểu cho ý chí, nguyên vọng của một giai cấp, một dân tộc, được hình thành trên cơ sở thực tiễn và trở lại chỉ đạo thực tiễn. 
I. Đối t ượn g nghiên cứu 
1.Khái niệm 
b. T ư t ưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan đ iểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề c ơ bản của cách mạng Việt Nam,từ cách mạng dân tộc dân chủ đế n cách mạng XHCN;là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin vào đ iều kiện cụ thể của n ước ta, đồ ng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc,giải phóng giai cấp và giải phóng con ng ư ời. 
Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? 
Những yếu tố hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? 
Ý nghĩa, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh? 
I. Đối t ượn g nghiên cứu 
2. Đối t ượn g và nhiệm vụ của môn học 
a/Đối t ượn g nghiên cứu: là hệ thống các quan đ iểm,quan niệm,lý luận về cách mạng Việt Nam trong thời đại mới mà cốt lõi là t ư t ưởn g độ c lập dân tộc gắn liền CNXH 
b/Nhiệm vụ nghiên cứu: 
-C ơ sở khách quan và chủ quan hình thành t ư t ưởn g Hồ Chí Minh 
I. Đối t ượn g nghiên cứu 
- 5 giai đoạn hình thành và phát triển t ư t ưởn g Hồ Chí Minh 
-Nội dung,bản chất cách mạng,khoa học, đặ c đ iểm của t ư t ưởn g Hồ Chí Minh 
-Vai trò nền tảng t ư t ưởn g,kim chỉ nam hành độ ng của t ư t ưởn g Hồ Chí Minh đố i với cách mạng Việt Nam 
-Quá trình nhận thức,vận dụng,phát triển t ư t ưởn g Hồ Chí Minh qua các giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhà n ước 
-Giá trị t ư t ưởn g Hồ Chí Minh đố i với lý luận cách mạng thế giới 
I. Đối t ượn g nghiên cứu 
3.Mối quan hệ của môn học này với những môn khác 
a/Những nguyên lý c ơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 
-Chủ nghĩa Mác-Lênin là c ơ sở thế giới quan,ph ươn g pháp luận,nguồn gốc t ư t ưởn g,lý luận quyết đị nh trực tiếp bản chất cách mạng,khoa học của t ư t ưởn g Hồ Chí Minh 
-T ư t ưởn g Hồ Chí Minh thuộc hệ t ư t ưởn g Mác-Lênin,là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào đ iều kiện thực tế Việt Nam.Vì vậy phải nắm vững kiến thức về những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin 
I. Đối t ượn g nghiên cứu 
b/Đ ườn g lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 
- Hồ Chí Minh là ng ười cộng sản Việt Nam đầ u tiên sáng lập,giáo dục,rèn luyện và là lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam 
-T ư t ưởn g Hồ Chí Minh là một bộ phận t ư t ưởn g của Đảng,lại là bộ phận nền tảng,cùng với chủ nghĩa Mác Lênin để Đảng ta xây dựng đườn g lối chiến l ược ,sách l ược cho cách mạng Việt Nam.Vì vậy phải nắm vững kiến thức về đườn g lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 
II.Ph ươn g pháp nghiên cứu 
1.C ơ sở ph ươn g pháp luận 
- Phải bảo đảm sự thống nhất nguyên tắc tính Đảng và tính khoa học,phản ánh trung thực khách quan t ư t ưởn g Hồ Chí Minh trên c ơ sở lập tr ườn g quan đ iểm ph ươn g pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và đườn g lối của Đảng cộng sản Việt Nam 
II.Ph ươn g pháp nghiên cứu 
- Thống nhất quan đ iểm lý luận gắn liền thực tiễn.Hồ Chí Minh xuất phát từ thực tiễn Việt Nam,vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, đề ra đườn g lối cách mạng đú ng đắ n,lãnh đạ o nhân dân ta v ượt qua khó kh ă n thử thách giành được những thắng lợi vẻ vang. 
Người dạy: đối với bất cứ vấn đề gì đều phải đặt câu hỏi “vì sao?”, đều phải suy nghĩ kỹ càng xem nó có hợp với thực tế không, có thật là đúng lý không, tuyệt đối không nên nhắm mắt tuân theo sách vở một cách xuôi chiều 
II.Ph ươn g pháp nghiên cứu 
- Quan đ iểm lịch sử-cụ thể: Xem xét một hiện t ượn g đã xuất hiện trong lịch sử nh ư thế nào, đã trải qua những giai đoạn phát triển chủ yếu nào và đứ ng trên quan đ iểm của sự phát triển đó để xem xét, đánh giá 
Tùy đối tượng, tùy hoàn cảnh cụ thể mà Người có cách ứng xử linh hoạt, sáng tạo. 
Vậy khi nghiên cứu hay vận dụng quan điểm nào đó của Bác nhất thiết phải đặt vào bối cảnh cụ thể: nói với ai, nhằm mục đích gì, do hoàn cảnh nào mà nói như vậy 
- Quan đ iểm toàn diện và hệ thống : Khi xem xét, đánh giá sự vật, hiện tượng, xã hội hay con người, Bác luôn xem xét một cách toàn diện: 
Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội 
Quá khứ, hiện tại, tương lai; truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế, thiên thời, địa lợi, nhân hòa; thời, thế, lực; 
Đức & tài, lý luận & thực tiễn, nói & làm 
Phải có cái nhìn toàn cục 
II.Ph ươn g pháp nghiên cứu 
II.Ph ươn g pháp nghiên cứu 
- Quan đ iểm kế thừa và phát triển : Học tập và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm soi sáng và giải quyết những vấn đề đang đặt ra cho dân tộc ta trong bối cảnh hiện nay 
Nhiều vấn đề mới nảy sinh mà Bác chưa có điều kiện đề cập 
Vậy chúng ta phải vừa kế thừa, vừa phát triển tư tưởng và phương pháp Hồ Chí Minh vào bối cảnh hiện nay cho phù hợp để tìm ra cái mới theo tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến” 
- Kết hợp nghiên cứu các tác phẩm với thực tiễn chỉ đạo cách mạng của Hồ Chí Minh 
II.Ph ươn g pháp nghiên cứu 
2/Các ph ươn g pháp cụ thể 
- Vận dụng ph ươn g pháp lịch sử (nghiên cứu sự vật và hiện t ượn g trong quá trình phát sinh,tồn tại,phát triển) và ph ươn g pháp logic ( nghiên cứu một cách tổng quát nhằm tìm ra cái bản chất vốn có của sự vật hiện t ượn g và khái quát thành lý luận) 
- Vận dụng ph ươn g pháp liên ngành giữa các lĩnh vực của ngành khoa học xã hội nhân v ă n,lý luận chính trị cũng nh ư mỗi tác phẩm lý luận riêng biệt của Ng ười 
II.Ph ươn g pháp nghiên cứu 
- Nghiên cứu hệ thống t ư t ưởn g Hồ Chí Minh còn sử dụng các ph ươn g pháp cụ thể nh ư : phân tích,tổng hợp,so sánh, đố i chiếu,thống kê,v ă n bản, đ iều tra,phỏng vấn nhân chứng 
III. Ý nghĩa của việc học tập môn học 
-Nâng cao n ă ng lực t ư duy lý luận và ph ươn g pháp công tác 
-Bồi d ưỡn g phẩm chất đạo đứ c cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_chuong_mo_dau_doi_tuong_phuong_phap_nghien_cuu_va.ppt