Bài giảng Chương 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

•I.Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

 

1.Cơ sở khách quan

 

a/Bối cảnh lịch sử

 

_Dân tộc Việt Nam cuối thế kỷ XIX,đầu thế kỷ XX:

 

Xã hội phong kiến Việt Nam ----à xã hội thuộc địa nửa phong kiến

 

_Bối cảnh thời đại:

 

Chủ nghĩa tư bản--àchủ nghĩa đế quốc

 

b/Tiền đề tư tưởng - lý luận

 

_Truyền thống dân tộc

 

_Văn hoá nhân loại

 

 Phương Đông                                        Phương Tây

 

b/Tiền đề tư tưởng - lý luận

 

 Định nghĩa: Chủ nghĩa Mác-Lênin là hệ thống các nguyên lí, quy luật, phạm trù chung nhất về sự phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy; vạch ra các quy luật vận động của phương thức sản xuất TBCN và của CNTB nói chung tất yếu đi đến diệt vong do các mâu thuẫn nội tại không thể tự giải quyết nổi; trên cơ sở đó, CNMLN nêu ra tất yếu khách quan, điều kiện và cách thức tiến hành cuộc cách mạng XHCN để giải phóng xã hội và giải phóng con người (trên 3 bộ phận cấu thành: triết học – duy vật biện chứng, duy vật lịch sử; kinh tế chính trị học; CNXHKH)

ppt 8 trang Bích Ngọc 03/01/2024 360
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chương 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Chương 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Bài giảng Chương 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
CHƯƠNG I 
 CƠ SỞ, 
 QUÁ TRÌNH 
 HÌNH THÀNH VÀ 
PHÁT TRIỂN 
TƯ TƯỞNG 
HỒ CHÍ MINH 
I.Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 
1.Cơ sở khách quan 
a/Bối cảnh lịch sử 
_Dân tộc Việt Nam cuối thế kỷ XIX,đầu thế kỷ XX: 
Xã hội phong kiến Việt Nam ---- xã hội thuộc địa nửa phong kiến 
_Bối cảnh thời đại: 
Chủ nghĩa tư bản-- chủ nghĩa đế quốc 
b/Tiền đề tư tưởng - lý luận 
_Truyền thống dân tộc 
_Văn hoá nhân loại 
 Phương Đông Phương Tây 
I.Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 
1.Cơ sở khách quan 
b/Tiền đề tư tưởng - lý luận 
	 Định nghĩa: Chủ nghĩa Mác-Lênin là hệ thống các nguyên lí, quy luật, phạm trù chung nhất về sự phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy; vạch ra các quy luật vận động của phương thức sản xuất TBCN và của CNTB nói chung tất yếu đi đến diệt vong do các mâu thuẫn nội tại không thể tự giải quyết nổi; trên cơ sở đó, CNMLN nêu ra tất yếu khách quan, điều kiện và cách thức tiến hành cuộc cách mạng XHCN để giải phóng xã hội và giải phóng con người (trên 3 bộ phận cấu thành: triết học – duy vật biện chứng, duy vật lịch sử; kinh tế chính trị học; CNXHKH) 
I.Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 
Chủ nghĩa Mác-Lênin 
Chủ nghĩa Mác-Lênin là chủ nghĩa chân chính nhất, cách mạng nhất và khoa học nhất. 
Chủ nghĩa Mác-Lênin không chỉ là khoa học về thế giới quan và phương pháp luận mà còn là kim chỉ nam cho sự nghiệp cứu nước cứu dân, là “con đường giải phóng chúng ta”. 
“Tôi học được ở Mác-Lênin cách làm việc biện chứng để giải quyết công việc của cách mạng”. Người đã vận dụng lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác-Lênin để giải quyết những vấn đề cụ thể của cách mạng Việt Nam 
2.Nhân tố chủ quan-phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh 
_Khả năng tư duy và lý luận Hồ Chí Minh 
_Phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn 
II.Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh	 
1 /1890 – 1911: 
2 /1911 – 1920: 
3 /1921 – 1930: 
4 /1931 – 1945: 
5 /1945 – 1969: 
III.Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh 
1/Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát triển dân tộc 
_ Là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc 
_ Là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam 
2/Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển thế giới 
_Phản ánh khát vọng thời đại 
_Tìm ra các giải pháp đấu tranh giải phóng loài người 
_Cổ vũ các dân tộc đấu tranh vì những mục tiêu cao cả 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_chuong_1_co_so_qua_trinh_hinh_thanh_va_phat_trien.ppt