Bài giảng Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân

I.XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC THỂ HIỆN QUYỀN LÀ CHỦ VÀ LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN

 

Dân chủ thể hiện ở 2 khía cạnh: Dân là chủ, chỉ vị thế của dân.Dân làm chủ, chỉ khả năng, năng lực của dân

 

1.Nhà nước của dân

 

2.Nhà nước do dân

 

3.Nhà nước vì dân

 

II.SỰ THỐNG NHẤT GIỮA BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI TÍNH NHÂN DÂN VÀ TÍNH DÂN TỘC CỦA NHÀ NƯỚC

 

1.Bản chất giai cấp của nhà nước

 

-Nhà nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo

 

-Nhà nước định hướng phát triển đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội

 

-Nhà nước hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ

 

2/Bản chất giai cấp công nhân thống nhất với tính nhân dân,tính dân tộc của nhà nước

 

-Nhà nước Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh lâu dài,gian khổ của nhiều thế hệ người Việt Nam

 

-Nhà nước Việt Nam bảo vệ lợi ích của nhân dân, lấy lợi ích dân tộc làm cơ bản

ppt 8 trang Bích Ngọc 03/01/2024 260
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân

Bài giảng Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân
1 
 CHƯƠNG VI 
 TƯ TƯỞNG 
 HỒ CHÍ MINH 
 VỀ XÂY DỰNG 
NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, 
DO DÂN, VÌ DÂN 
I.XÂY DỰNG NHÀ N ƯỚC THỂ HIỆN QUYỀN LÀ CHỦ VÀ LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN 
 Dân chủ thể hiện ở 2 khía cạnh: Dân là chủ, chỉ vị thế của dân.Dân làm chủ, chỉ khả năng, năng lực của dân 
1.Nhà n ước của dân 
2.Nhà n ước do dân 
3.Nhà n ước vì dân 
2 
II.SỰ THỐNG NHẤT GIỮA BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI TÍNH NHÂN DÂN VÀ TÍNH DÂN TỘC CỦA NHÀ N ƯỚC 
1.Bản chất giai cấp của nhà n ước 
-Nhà n ước do Đảng Cộng sản lãnh đạo 
-Nhà n ước định h ướn g phát triển đấ t n ước đ i lên chủ nghĩa xã hội 
-Nhà n ước hoạt độ ng theo nguyên tắc tập trung dân chủ 
3 
II.SỰ THỐNG NHẤT GIỮA BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI TÍNH NHÂN DÂN VÀ TÍNH DÂN TỘC CỦA NHÀ N ƯỚC 
2/Bản chất giai cấp công nhân thống nhất với tính nhân dân,tính dân tộc của nhà n ước 
-Nhà n ước Việt Nam ra đờ i là kết quả của cuộc đấ u tranh lâu dài,gian khổ của nhiều thế hệ ng ười Việt Nam 
-Nhà n ước Việt Nam bảo vệ lợi ích của nhân dân, lấy lợi ích dân tộc làm c ơ bản 
4 
III.XÂY DỰNG NHÀ N ƯỚC CÓ HIỆU LỰC PHÁP LÝ 
1/Xây dựng nhà n ước hợp pháp,hợp hiến: 
 Nhà nước phải phù hợp với hiến pháp,thông qua chế độ phổ thông đầu phiếu,bình đẳng,đầy đủ tư cách và hiệu lực pháp lý giải quyết các vấn đề đối nội và đối ngoại 
2/Nhà n ước quản lý bằng Hiến pháp,pháp luật và đư a pháp luật vào cuộc sống 
5 
IV.XÂY DỰNG NHÀ N ƯỚC TRONG SẠCH,HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ 
1.Xây dựng độ i ngũ cán bộ,công chức vừa có đứ c vừa có tài,trong đó đứ c là gốc 
2. Đề phòng và khắc phục những tiêu cực trong hoạt độ ng của nhà n ước 
_Đặc quyền đặ c lợi 
_Tham ô,lãng phí,quan liêu 
_”T ư túng” , ”chia rẽ” , ”kiêu ngạo” 
3.Tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng 
6 
Kết luận   _Nhà nước phải thực hiện quyền làm chủ cho nhân dân_Phải kiện toàn bộ máy hành chính_Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước Trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Thành uỷ TP.HCM đã phát động phong trào: 
●3 không 
-Không nhũng nhiễu với dân 
-Không lạnh nhạt với dân 
-Không từ chối các yêu cầu hợp pháp của dân 
7 
●4 tự 
-Tự tu d ưỡn g rèn luyện phẩm chất đạo đứ c,chính trị 
-Tự học tập nâng cao trình độ 
-Tự phê bình và phê bình 
-Tự tiếp thu,sửa chữa và hoàn thiện bản thân 
●5 phải 
-Phải gần dân,trọng dân 
-Phải nghe dân,tin dân 
-Phải lịch sự với dân 
-Phải khiêm tốn trung thực 
-Phải tận tình,hết lòng vì dân 
8 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_chuong_6_tu_tuong_ho_chi_minh_ve_xay_dung_nha_nuoc.ppt