Bài giảng Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

•I.Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

 

1/Vấn đề dân tộc là dân tộc thuộc địa

 

_Đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc-chủ nghĩa thực dân giành độc lập dân tộc

 

_Độc lập dân tộc là nội dung cốt lõi của vấn đề dân tộc thuộc địa

 

_Lựa chọn con đường phát triển của dân tộc

 

2/Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp

 

_Vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp có quan hệ chặt chẽ với nhau

 

_Vấn đề dân tộc là trên hết,trước hết;giải phóng dân tộc tạo tiền đề để giải phóng giai cấp.Độc lập dân tộc gắn liền CNXH

 

_Độc lập dân tộc mình đồng thời tôn trọng độc lập dân tộc khác

 

•II.Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc

 

1/Tính chất, nhiệm vụ và mục tiêu của CMGPDT

ppt 8 trang Bích Ngọc 03/01/2024 340
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

Bài giảng Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc
CHƯƠNG II 
TƯ TƯỞNG 
HỒ CHÍ MINH 
VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC 
 VÀ CÁCH MẠNG 
GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 
I.Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc 
1/Vấn đề dân tộc là dân tộc thuộc địa 
_ Đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc-chủ nghĩa thực dân giành độc lập dân tộc 
_ Độc lập dân tộc là nội dung cốt lõi của vấn đề dân tộc thuộc địa 
_ Lựa chọn con đường phát triển của dân tộc 
2/Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp 
_ Vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp có quan hệ chặt chẽ với nhau 
_ Vấn đề dân tộc là trên hết,trước hết;giải phóng dân tộc tạo tiền đề để giải phóng giai cấp.Độc lập dân tộc gắn liền CNXH 
_ Độc lập dân tộc mình đồng thời tôn trọng độc lập dân tộc khác 
II.Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc 
1/Tính chất , nhiệm vụ và mục tiêu của CMGPDT 
Cách mạng phương Tây 
_ Mâu thuẫn cơ bản : 
_ Đối tượng cách mạng : 
_ Mục tiêu cách mạng : 
_ Nhiệm vụ cách mạng : 
Cách mạng phương Đông 
_ 
_ 
_ 
_ 
2/Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản 
_ Hồ Chí Minh đã rút ra bài học kinh nghiệm từ phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX,đầu thế kỷ XX 
_ Người nhận xét về các cuộc cách mạng tư sản phương Tây 
_ Giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản-cách mạng tháng mười Nga 1917 
3/Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo 
4/Lực lượng giải phóng dân tộc phải bao gồm toàn thể dân tộc Việt Nam 
5/Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành chủ động,sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản chính quốc 
6/Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực 
_ Chính “ chế độ thực dân,tự bản thân nó đã là một hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu”,vì vậy Hồ Chí Minh chủ trương dùng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng để giành lấy chính quyền 
_ Bạo lực cách mạng là đấu tranh chính trị của quần chúng kết hợp với đấu tranh vũ trang của nhân dân 
_ Hồ Chí Minh không chủ trương tuyệt đối hóa bạo lực mà chỉ dùng bạo lực cách mạng để giải quyết xung đột sau khi đàm phán,thương lượng hòa bình nhưng không thành công 
_ Bạo lực cách mạng được sử dụng linh hoạt trong mối tương quan giữa ta và địch, trong từng giai đoạn cách mạng khác nhau 
Kết luận 
1/Tư tưởng Hồ Chí Minh làm phong phú học thuyết Mác-Lê nin về cách mạng thuộc địa 
- Về lý luận giải phóng dân tộc:Kết hợp đ ấu tranh giải phóng giai cấp với giải phóng dân tộc thuộc địa;giải quyết vấn đề giai cấp trong vấn đề dân tộc;gắn độc lập dân tộc với phương hướng XHCN 
- Phương pháp tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc:Kết hợp khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân;truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào phong trào công nhân,phong trào yêu nước,ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam 
2/Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi 
- Thắng lợi của cách mạng tháng tám năm 1945 
- Thắng lợi của 30 năm chiến tranh cách mạng (1945-1975) 
- Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới hiện nay 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_chuong_2_tu_tuong_ho_chi_minh_ve_van_de_dan_toc_va.ppt